NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

9/6/2016 4:36:58 PM

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

Nhà hàng Hủ tíu mực là một hướng kinh doanh mới và đầy thành công của chuỗi Nhà hàng hủ tíu mực - Ông già Cali.

Hủ tíu mực - Ông già Cali đã tin dùng hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng L'POS do VLIL Co. cung cấp.

Chúc Ông già Cali ngày càng thành công.


NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

9/6/2016 4:36:58 PM

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

Nhà hàng Hủ tíu mực là một hướng kinh doanh mới và đầy thành công của chuỗi Nhà hàng hủ tíu mực - Ông già Cali.

Hủ tíu mực - Ông già Cali đã tin dùng hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng L'POS do VLIL Co. cung cấp.

Chúc Ông già Cali ngày càng thành công.


     Live Chat